Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemine

Vastutav andmetöötleja

Ettevõtte nimi: F.R.O.M OÜ
Aadress: Valga tn 60-27, Tõrva 68607
Telefon: +372 566 557 76
E-post: info@stayclean.ee
Koduleht: www.stayclean.ee

Privaatsuspoliitika

F.R.O.M OÜ suhtub andmete puutumatusesse tõsiselt. Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas F.R.O.M OÜ kui vastutav töötleja andmekaitse üldmääruse (edaspidi GDPR – General Data Protection Regulation) ja eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva määruse (edaspidi e-privaatsuse määrus) kogub ja töötleb kasutajate isikuandmeid ja muud informatsiooni.

1. Isikuandmete kategooriad ja töötlemise eesmärgid

Metaandmed

F.R.O.M OÜ veebilehte võite kasutada esitamata oma isikuandmeid. Sellisel juhul kogume ainult järgmisi teie kasutusest tulenevaid metaandmeid:
Viitelehekülg, juurdepääsu andmed ja aeg, veebilehitseja tüüp, IP-aadress, operatsioonisüsteem ja liides, veebilehitseja tarkvara keel ja versioon.

Konto loomine ja/või uudiskirja tellimine

Kui loote meie veebilehel konto, võidakse teil paluda esitada oma isikuandmed, näiteks: nimi, postiaadress, e-posti aadress, valitud salasõna, telefoninumber, arve ja saadetiste edastamise aadress, soov saada turunduse e-kirju (vabatahtlik). F.R.O.M OÜ töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga pakkuda teile konto funktsioone, edastada teile turundusmaterjale ulatuses, mis on lubatud kohalduvas seaduses, ning analüüsida teie huvisid turunduse eesmärkidel.

Tootetellimused

Kui tellite toote meie veebilehe kaudu, kogub ja töötleb F.R.O.M OÜ teie kohta järgmisi isikuandmeid: teie konto andmed, toote tüüp ja kogus, ostuhind, tellimise kuupäev, tellimuse staatus, toote tagastamised, klienditeeninduse taotlused. F.R.O.M OÜ töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga täita lepingulist suhet ja tootetellimust, osutada klienditeenindust, täita seadusest tulenevaid kohustusi, kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ja pakkuda soovidele vastavat turundust.

2. Kolmandad isikud

• Edastamine teenuse osutajatele
F.R.O.M OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. F.R.O.M OÜ võib kaasata väliseid teenuseosutajaid, kes tegutsevad F.R.O.M OÜ andmete töötlejana, et osutada F.R.O.M OÜ-le teatud teenuseid, näiteks kullerteenuse pakkujad, veebilehe teenuse pakkujad, turundusteenuse pakkujad ja IT-toe teenuse osutajad. Selliste teenuste osutamisel võib välistel teenuseosutajatel olla juurdepääs teie isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda. Nõuame, et need välised teenuseosutajad rakendaksid ja kohaldaksid turvameetmeid, et tagada teie isikuandmete puutumatus ja turvalisus.

F.R.O.M OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

• Teised vastuvõtjad
F.R.O.M OÜ võib edastada – kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega – isikuandmeid õiguskaitseasutustele, valitsusasutustele, õigusnõunikele, välistele nõunikele või äripartneritele. Ühinemise või omandamise korral võidakse isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele, kes on seotud ühinemise või omandamisega.

• Isikuandmete rahvusvaheline edastamine
Isikuandmed, mida me teie kohta kogume või saame, võidakse edastada vastuvõtjatele ja neid võidakse töödelda vastuvõtjate poolt, kes asuvad kas Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või väljaspool seda. F.R.O.M OÜ võtab kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et edastamised väljapoole EMP-d on nõuetekohaselt kaitstud kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktide kohaselt.

3. Töötlemise õiguslikud alused

Võime teie isikuandmeid töödelda järgmistel õiguslikel alustel:

• olete andnud oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või enamal konkreetsel eesmärgil;

• töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille pool te olete või võtmaks teie soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist;

• töötlemine on vajalik, et täita meile kohalduvaid õiguslikke kohustusi;

• töötlemine on vajalik, et kaitsta teie või mõne teise füüsilise isiku elulisi huvisid;

• töötlemine on vajalik avalikkuse huvides täidetava ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks, mis on tehtud meile ülesandeks;

• töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õiguslikes huvides, välja arvatud juhul, kus nende huvide suhtes on ülimuslikud teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eelkõige, kui olete laps;

• muud kohalduvad andmete töötlemise õiguslikud alused, eelkõige liikmesriikide õiguse sätted.

 

Võime töödelda teie tundlikke isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

• olete andnud oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või enamal konkreetsel eesmärgil;

• töötlemine on F.R.O.M  OÜ või andmesubjekti kohustuste täitmiseks ja konkreetsete õiguste teostamiseks tööhõive ja sotsiaalkaitse ja sotsiaalkaitseõiguse valdkondades;

• töötlemine on seotud isikuandmetega, mille andmesubjekt tegi avalikuks;

• töötlemine on vajalik selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid või millal iganes kohtud tegutsevad oma kohtusüsteemi raames;

 

Teie isikuandmete esitamine on vajalik seadusest või lepingust tulenevate kohustuste kohaselt või vajalik meiega lepingu sõlmimiseks või meilt soovitud teenuste/toodete saamiseks või lihtsalt teie jaoks vabatahtlik.

Isikuandmete esitamata jätmine võib tuua teile kaasa ebasoodsad tingimused, näiteks ei ole teil võimalik saada teatud tooteid ja teenuseid. Välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti, ei too aga teie isikuandmete esitamine teile kaasa õiguslikke tagajärgi.

4. Millised õigused teil on ja kuidas saate oma õigusi teostada?

 

Kui olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta. Lisaks võite avaldada vastuseisu oma isikuandmete kasutamisele turunduse eesmärgil.

 

Kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega on teil õigus (i) taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, (ii) taotleda oma isikuandmete parandamist, (iii) taotleda oma isikuandmete kustutamist, (iv) taotleda oma isikuandmete töötlemise piirangut, (v) taotleda andmete kaasaskantavust, (vi) avaldada vastuseisu oma isikuandmete töötlemisele (sealhulgas vastuseisu oma profileerimisele) ning (vii) avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste tegemisele (sealhulgas profileerimisele).

 

Oma isikuandmeid ja nõusolekuid muuta saate lehel Minu konto -> Minu personaalne info. Kõigi teie kohta käivate andmetega tutvuda ja neid eksportida on võimalik lehel Minu konto -> Minu andmed.

Lisaks saate oma õiguste teostamiseks, sealhulgas andmete kustutamiseks, meiega ühendust võtta punktis 7 sätestatud viisidel.

Kaebuste korral on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele.

5. Küpsised ja muud jälgimise tehnoloogiad

 

Antud veebileht kasutab küpsiseid kodulehe käitamiseks, selle toimimise parandamiseks, ning äritegevuse kavandamiseks ja analüüsimiseks.

• Küpsised on teie arvuti lehitsejasse paigutatud tekstifailid, mis salvestavad teie eelistusi.
Internetibrauserit saab seadistada nii, et see hoiatab klienti küpsiste kasutamisest ja
võimaldab tal valida, kas ta nõustub neid vastu võtma. Küpsistest keeldumine ei takista
klienti veebisaiti kasutamast, kuid see võib piirata veebisaidi kasutamise võimalusi.
• StayClean kodulehele võidakse paigutada linke selliste kolmandate isikute kodulehtedele,
kellel on omad kasutustingimused ja isikuandmete kaitse nõuded, mille täielikkuse eest
StayClean ei vastuta.

6. Kui kaua säilitame teie isikuandmeid?

 

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik teile soovitud teenuste ja toodete osutamiseks. Kui meievaheline suhe on lõppenud, kustutame teie isikuandmed või muudame teie isikuandmed anonüümseks, välja arvatud juhul, kui kohalduvad kohustuslikud säilitamisnõuded. Võime säilitada teie kontaktandmeid ja huvi meie toodete ja teenuste vastu pika aja jooksul, kui F.R.O.M OÜ-l on lubatud saata teile turundusmaterjale. Lisaks võib meil olla kohalduvatest seadustest tulenev nõue säilitada osasid teie isikuandmeid 10 aastat pärast vastavat maksustamise aastat. Võime teie isikuandmeid säilitada ka pärast lepingulise suhte lõppu, kui teie isikuandmeid on vaja teiste kohalduvate seaduste täitmiseks või kui vajame teie isikuandmeid selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ainult teadmisvajaduse alusel. Ulatuses, milles see on võimalik, piirame pärast lepingulise suhte lõppu teie isikuandmete töötlemist selliste piiratud eesmärkidega.

7. Võtke meiega ühendust

Kui teil on privaatsuspoliitikaga seotud muresid või küsimusi, võtke meiega palun ühendust:

F.R.O.M OÜ;Valga tn 60-27, 68607 Tõrva; info@stayclean.ee; +372 566 557 76.